Nabór na zastępstwo - inspektor - WITD

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu
Nabór na zastępstwo - inspektor
EtapOgłoszenie o naborze
Termin składania ofert2019-11-12
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO

Ogłoszenie naboru

OPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR TRANSPORTU DROGOWEGO 

 poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektor  -  samodzielne stanowisko ds. administracyjno technicznych

Inne uwagi dotyczące zatrudniania:

Umowa na zastępstwo (czas określony).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  jest niższy niż 6%.

Liczba lub wymiar etatu: 1

 

Miejsce wykonywania pracy: Opole

Adres urzędu: ul. Wrocławska 170, 45-836 Opole

Warunki pracy

- Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

  zadania realizowane w siedzibie Inspektoratu oraz poza siedzibą, współpraca z jednostkami   zewnętrznymi,   praca umysłowa, pod presją czasu, sytuacje stresujące związane z obsługą klientów,  kierowanie   samochodem służbowym osobowym.

- Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Nie występują szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, narzędzia pracy - komputer, drukarka, fax, kserokopiarka, niszczarka,   samochód służbowy.  Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu w pomieszczeniach ogrzewanych i z klimatyzacją.   Budynek  G trzykondygnacyjny bez windy, nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (siedziba urzędu na ostatniej kondygnacji). Samochody służbowe nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1. zaopatrzenie pracowników i inspektoratu w potrzebny sprzęt i wyposażenie oraz umundurowanie i odzież   roboczą wraz z wymaganą ewidencją i z zachowaniem wymaganych terminów .

2.  weryfikacja pod względem merytorycznym wystawionych na inspektorat faktur;

3. wydawanie, rozliczanie i ewidencjonowanie mandatów karnych, wydawanie bloczków   mandatowych wraz z wymaganą sprawozdawczością w tym zakresie;

4. prowadzenie spraw zawiązanych z zakupem, legalizacją i kalibracją przyrządów pomiarowych;

5. realizacja zakupów w ramach zamówień publicznych.

Wykształcenie:   średnie,

Wymagania niezbędne (konieczne):

-  roczne doświadczenie zawodowe,

- umiejętność obsługi sprzętu biurowego i informatycznego wraz z podstawowym oprogramowaniem biurowym – informacja w CV;

- sprawna organizacja pracy własnej i w zespole – informacja w CV,

- umiejętność analitycznego myślenia– informacja w CV,   

- komunikatywność, zdyscyplinowanie, kreatywność – informacja w CV,

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

  skarbowe,

- prawo jazdy kat. B,

Wymagania dodatkowe

  -  wykształcenie wyższe,

  -  doświadczenie zawodowe w zakresie zadań głównych (podstawowych),

  -  zdecydowanie, kultura osobista – informacja w CV,

  - znajomość jednego języka obcego obowiązującego w UE na poziomie komunikatywnym,

  - szkolenie antykorupcyjne w zakresie administracji publicznej .

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • życiorys i list motywacyjny ,
 • kserokopia prawa jazdy kategorii B,
 • kopie wszystkich świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia i szkolenia,
 • Kopia dokumentu potwierdzającego  znajomość  języka obcego,

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty należy złożyć do: 12 listopada 2019 roku,    decyduje data wpływu do urzędu/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • miejsce składania dokumentów:

        Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

        45-836 Opole, ul. Wrocławska 170

z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: SK. 210.4.2019

 Inne informacje

Dokumenty należy składać w sekretariacie Inspektoratu lub przesłać pocztą na adres podany   w ogłoszeniu o naborze. W przypadku przesłania dokumentów pocztą, terminem wiążącym jest data wpływu do urzędu. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz termin kolejnego etapu naboru zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Inspektoratu. Dodatkowo, kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefoniczne lub w e-mailem.  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, nr telefonu.  Oferty otrzymane po terminie oraz niezawierające wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń nie będą rozpatrywane. Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 3 ustawy dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), każdy  z kandydatów/kandydatek ma prawo dostępu  do swoich danych oraz ich poprawiania i uzupełniania. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą w Opolu, przy ul. Wrocławskiej 170,  45-836 Opole; Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.  Oferty osób odrzuconych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty objęcia stanowiska przez wybranego kandydata/kandydatkę. W terminie 14 dni od zakończenia naboru, na pisemny wniosek kandydata, dokumenty mogą zostać zwrócone za osobistym pokwitowaniem odbioru.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kwota miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynosi 2.702,89-  zł brutto  (współczynnik 1,41) plus dodatek stażowy.

Zastrzegamy sobie możliwość częściowego lub całkowitego odstąpienia od rekrutacji.

Proszę składać jedynie kopie dokumentów. Pod pojęciem „życiorys” należy rozumieć CV.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77 4742122,

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ OWITD

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie danych)   (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Opolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą w Opolu 45-836, ul. Wrocławska 170.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w WITD we  Opolu  jest Marcin Tynda,  kontakt:       Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.

Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.

Zgodnie z art. 55c u.t.d w zakresie zadań określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych Inspekcja może nieodpłatnie uzyskiwać dane ze zbiorów danych, w tym zbiorów danych osobowych, prowadzonych przez organy władzy publicznej oraz państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne.

W zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych Inspekcja przetwarza dane osobowe, w tym dane wskazane w art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679".

1. Inspekcja przetwarza dane osobowe wskazane w art. 9 ust. 1 rozporządzenia    2016/679 wyłącznie w przypadku, gdy:

-  zostały one przekazane dobrowolnie przez stronę w ramach postępowania    prowadzonego przez organ Inspekcji;

-  jest to konieczne do weryfikacji prawidłowości przekazanych przez stronę danych,    o których mowa w pkt 1;

-  z przepisu prawa wynika konieczność przetwarzania tych danych;

-  jest to niezbędne do wykonania wyroku sądu.

2. Ograniczenia

Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.

3. Okres przechowywania danych osobowych, o których mowa w pkt. 1 ustala    administrator zgodnie z celami ich przetwarzania, o ile nie wynikają one  z  przepisów odrębnych, w szczególności dotyczących terminów. Dane osobowe    przetwarzane w ramach    postępowań administracyjnych prowadzonych na    podstawie ustawy, przechowuje się przez okres ustalony zgodnie  z przepisami    wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.   o narodowym    zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017  z późniejszymi   zmianami).

4. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1, podlegają zabezpieczeniom   zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem przetwarzaniu.

5. Administrator wdrożył środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych    osobowych.

6. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych administrator    w terminie   72 godzin od stwierdzenia naruszenia wydaje w Biuletynie Informacji  Publicznej na swojej stronie podmiotowej komunikat o naruszeniu.

7. Przepisy art. 55 a u.t.d. ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do prowadzonych przez    organy Inspekcji postępowań odwoławczych od decyzji wydanych na podstawie   ustawy oraz postępowań dotyczących tych decyzji prowadzonych na podstawie    art. 145 § 1,  art. 145a § 1, art. 145b § 1, art. 154 § 1, art. 155, art. 156 § 1, art.    161 § 1, art. 162 § 1 i 2 oraz art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks    postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

W jakim celu przetwarzamy Twoje Dane Osobowe:

- wykonywanie obowiązku prawnego. Obowiązki takie wynikają z przepisów prawa   w tym prawa wspólnotowego (prawa Unii Europejskiej) i prawa polskiego;

- wykonywania zadań w interesie publicznym – w zakresie wynikającym z przepisów  prawa  i podejmowanych czynności;

- do prowadzenia postępowań kontrolnych, administracyjnych, wykroczeń;

- w celu zapewnienia bezpieczeństwa;

- przeniesienie danych do archiwum;

- postępowania wyjaśniające;

- doradztwo prawne, które jest świadczone dla OWITD;

- wdrożenie mechanizmów kontroli;

- audyt wewnętrzny.

Okres przetwarzania Twoich Danych Osobowych, zależy w jakim celu zostały zebrane i są przetwarzane, zależnie od przepisów prawa, zgodnie z tymi przepisami metod,   a także zgód i innych Twoich oświadczeń. Dane osobowe przetwarzane w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie ustawy, przechowuje się przez okres ustalony zgodnie  z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017 z późn. zm).

Przetwarzamy dane związane z :

- umową lub inną czynnością prawną – na czas niezbędny do realizacji;

- danymi archiwalnymi;

- orzeczeniem sądowym- dane mogą być przetwarzane do 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia, kończącego postępowanie;

- zgodą klienta;

- pozyskiwaniem danych z baz prowadzonych przez inne podmioty lub danych przekazanych przez inne podmioty.

Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wykaz osób spełniających wymagania

Wykaz osób spełniających wymagania

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy – inspektorgo,  w związku z zamieszczonym ogłoszeniem nr 56931 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dnia 06.11.2019 r.

1. Palmer Sylwia - Opole,

2. Stalmach Malwina - Opole.

O terminie rozmów poinformowano telefonicznie.

Wyniki naboru

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

Palmer Sylwia -     Opole

Wytworzył(a): Majchrzyk Halina
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina
Opublikował(a): Majchrzyk Halina
Liczba wyświetleń: 77

Data wytworzenia: 2019-11-06 08:35:47
Data publikacji: 2019-11-06 08:35:51
Ostatnio aktualizował(a): Majchrzyk Halina
Data ostatniej zmiany: 2019-11-26 08:55:52

Historia zmian artykułu:
2019-11-26 08:55:52 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, 2
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.