Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego specjalisty - WITD

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego specjalisty
EtapOgłoszenie o naborze
Termin składania ofert2019-01-11
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskastarszy specjalista
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

Ogłoszenie naboru

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W OPOLU

 

 OPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR TRANSPORTU DROGOWEGO 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszego specjalisty w  Wydziale Prawnym

Inne uwagi dotyczące zatrudniania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  jest niższy niż 6%.

WARUNKI PRACY

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań zadania realizowane w siedzibie Inspektoratu oraz poza siedzibą, współpraca z jednostkami zewnętrznymi, praca umysłowa, pod presją czasu, sytuacje stresujące związane z obsługą klientów,
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Nie występują szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, narzędzia pracy - komputer, drukarka, fax, kserokopiarka, niszczarka, samochód służbowy. Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu w pomieszczeniach ogrzewanych i z klimatyzacją. Budynek G trzykondygnacyjny bez windy, nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (siedziba urzędu na ostatniej kondygnacji). Samochody służbowe nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • nadzór prawny nad działalnością Inspektoratu, w szczególności nad rozstrzygnięciami wydawanymi w sprawach indywidualnych,
 • przygotowywanie lub opiniowanie projektów decyzji, postanowień i pism w sprawach prowadzonych przez pracowników Inspektoratu,
 • planowanie i organizowanie wewnętrznych szkoleń Inspekcji w zakresie nowelizacji przepisów prawa,
 • dokumentowanie, przetwarzanie i analiza działalności kontrolnej WITD,
 • weryfikacja prawna przygotowanych przez inspektorów wniosków o wszczęcie postępowań,
 • przeprowadzanie kontroli organów licencyjnych w ramach sprawowanego nadzoru nad wydawaniem licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne,
 • wydawanie decyzji o umorzeniu postępowania oraz innych wydanych w związku z koniecznością zastosowania trybów nadzwyczajnych przewidzianych w kpa,
 • sporządzanie sprawozdawczości z wykonywanych zadań,
 • wydawanie opinii prawnych w sprawach z zakresu działalności Inspektoratu,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie: prawnicze lub administracyjne,
 • doświadczenie zawodowe: min. 1,5 roku w administracji lub 1 rok w komórce prawnej - przy stosowaniu i interpretacji przepisów prawa.
 • Znajomość ustaw: ustawa o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;
 • Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • Sprawna organizacja pracy własnej,
 • Umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność, zdyscyplinowanie, kreatywność,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa, decyzyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: doświadczenie zawodowe na stanowiskach samodzielnych lub kierowniczych,
 • znajomość języka urzędowego UE - poziom: komunikatywny

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy kategorii B;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 11 stycznia 2019 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego 45-836 Opole, ul. Wrocławska 170

z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: SK. 210.1.2018

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Opolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą w Opolu 45-836, ul. Wrocławska 170.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w WITD w Opolu jest Barbara Hanusik-Nitsche, kontakt: rodo[at]witd[dot]opole[dot]pl">
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Podmiotem przetwarzającym dane jest Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą w 45-836 Opole, ul. Wrocławska 170
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:

o prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej ° prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Inspektoratu lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu o naborze. W przypadku przesłania dokumentów pocztą, terminem wiążącym jest data nadania dokumentów u publicznego operatora pocztowego. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz termin kolejnego etapu naboru zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Inspektoratu. Brak kontaktu jest równoważny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów selekcji.

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru. Zastrzegamy sobie możliwość częściowego lub całkowitego odstąpienia od rekrutacji.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej m.in. pytania ogólne z zakresu funkcjonowania służby cywilnej oraz pytania specjalistyczne dotyczące stanowiska, na które prowadzony jest nabór. Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Proszę składać jedynie kopie dokumentów, każda kopia winna być podpisana przez kandydata (czytelny podpis). Pod pojęciem „życiorys" należy rozumieć CV.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nrtel. 77 4742122,

Wykaz osób spełniających wymagania

Lista kandydatów,

którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy – starszy specjalista  w Wydziale Prawnym Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu w związku z zamieszczonym ogłoszeniem nr 40127 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dnia 28.12.2018 r.

1. Dziedzic Anna - Gościejowice,

2. Kawka-Pocheć Karina - Opole,

3. Kobędza Sara - Opole,

4. Kwaśniak Filip - Opole,

5. Łukasiewicz Rafał - Pagów,

6. Predko Mateusz - Opole.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się dnia 21.01.2019r.

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o czasie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Wyniki naboru

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

Filip Kwaśniak    Opole

Wytworzył(a): Majchrzyk Halina
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina
Opublikował(a): Majchrzyk Halina
Liczba wyświetleń: 477

Data wytworzenia: 2018-12-28 08:11:59
Data publikacji: 2018-12-28 08:12:05
Ostatnio aktualizował(a): Majchrzyk Halina
Data ostatniej zmiany: 2019-02-12 13:27:23

Historia zmian artykułu:
2019-02-12 13:27:23 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, wynik naboru
2019-01-16 12:02:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, .
2019-01-16 12:02:04 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, lista kandydatów

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.