Ogłoszenie o naborze na stanowisko INSPEKTOR - WITD

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko INSPEKTOR
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2018-04-03
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO

Ogłoszenie naboru

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W OPOLU

 

 OPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR TRANSPORTU DROGOWEGO 

 

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inspektor w  Wydziale Prawnym

Inne uwagi dotyczące zatrudniania:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  jest niższy niż 6%.

Liczba lub wymiar etatu: 1

 

Miejsce wykonywania pracy: Opole

Adres urzędu: ul. Wrocławska 170, 45-836 Opole

Warunki pracy

- Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

  zadania realizowane w siedzibie Inspektoratu oraz poza siedzibą, współpraca z jednostkami   zewnętrznymi,

   praca umysłowa, pod presją czasu, sytuacje stresujące związane z obsługą klientów,  kierowanie

   samochodem służbowym osobowym.

- Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Nie występują szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, narzędzia pracy - komputer, drukarka, fax, kserokopiarka, niszczarka,   samochód służbowy.  Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu w pomieszczeniach ogrzewanych i z klimatyzacją.   Budynek  G trzykondygnacyjny bez windy, nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (siedziba urzędu na ostatniej kondygnacji). Samochody służbowe nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. przygotowanie i prowadzenie postępowań odwoławczych od decyzji administracyjnych;
 2. prowadzenie postępowań w prawie udzielania ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej;
 3.  prowadzenie formalno – prawnej kontroli prowadzonych przez inspektorówpostępowań;
 4. prowadzenie postępowań związanych ze zwrotem zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, kart kierowcy oraz innych zatrzymanych dokumentów;
 5.  współudział przy analizie zapisów wyników kontroli w programie informatycznym Support i CEN;
 6. gromadzenie zbiorów dokumentacji kontrolnej WITD oraz archiwizacja dokumentacji Wydziału Prawnego i Inspekcji.

Wykształcenie:   średnie,

Wymagania niezbędne (konieczne):

- znajomość ustaw: ustawa o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks   postępowania

   administracyjnego, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenie– informacja w CV ;

- doświadczenie:  co najmniej 3 letni staż pracy w jednostkach administracji państwowej w obszarze    dotyczącym zadań głównych

- sprawna organizacja pracy własnej – informacja w CV,

- umiejętność analitycznego myślenia– informacja w CV,   

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- prawo jazdy kat. B,

Wymagania dodatkowe

  -  wykształcenie wyższe,  preferowane ekonomiczne lub prawnicze,

 -  doświadczenie zawodowe w komórkach prawnych obsługujących urząd w obszarze dotyczącym

     zadań głównych,

- samodzielność,  odporność na stres, komunikatywność– informacja w CV.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • życiorys i list motywacyjny ,
 • kserokopia prawa jazdy kategorii B,
 • kopie wszystkich świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w komórkach prawnych obsługujących urząd w obszarze dotyczącym zadań głównych.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty należy złożyć do: 03 kwietnia 2018 roku

      decyduje data wpływu do urzędu/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 • miejsce składania dokumentów:

     Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

45-836 Opole, ul. Wrocławska 170

z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: SK. 210.3.2018

 Inne informacje

Dokumenty należy składać w sekretariacie Inspektoratu lub przesłać pocztą na adres podany   w ogłoszeniu o naborze. W przypadku przesłania dokumentów pocztą, terminem wiążącym jest data wpływu do urzędu. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz termin kolejnego etapu naboru zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Inspektoratu.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, nr telefonu.  Oferty otrzymane po terminie oraz niezawierające wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń nie będą rozpatrywane. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefoniczne lub w e-mailem.  Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 3 ustawy dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), każdy  z kandydatów/kandydatek ma prawo dostępu  do swoich danych oraz ich poprawiania i uzupełniania. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą w Opolu, przy ul. Wrocławskiej 170,  45-836 Opole; Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.  Oferty osób odrzuconych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty objęcia stanowiska przez wybranego kandydata/kandydatkę. W terminie 14 dni od zakończenia naboru, na pisemny wniosek kandydata, dokumenty mogą zostać zwrócone za osobistym pokwitowaniem odbioru.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zastrzegamy sobie możliwość częściowego lub całkowitego odstąpienia od rekrutacji.

Proszę składać jedynie kopie dokumentów. Pod pojęciem „życiorys” należy rozumieć CV.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77 4742122,

Wykaz osób spełniających wymagania

Lista kandydatów,

którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy – inspektor w Wydziale Prawnym Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu w związku z zamieszczonym ogłoszeniem nr 24492 w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dnia 23.03.2018 r.

1. Gościmińska Aneta - Luboszyce

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się dnia 06.04.2018r.

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o czasie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Wyniki naboru

Wyniki naboru

Nabór zakończony wyborem kandydatów.

WYBRANA OSOBA:

Pani Aneta Gościmińska, zamieszkała Luboszyce.

Wytworzył(a): Majchrzyk Halina
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina
Opublikował(a): Majchrzyk Halina
Liczba wyświetleń: 890

Data wytworzenia: 2018-03-23 07:52:29
Data publikacji: 2018-03-23 07:53:36
Ostatnio aktualizował(a): Majchrzyk Halina
Data ostatniej zmiany: 2018-04-16 13:43:37

Historia zmian artykułu:
2018-04-16 13:43:37 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, wybór pracownika.
2018-04-04 15:34:25 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, zmiana etapu
2018-04-04 15:32:21 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, lista kandydatów.
2018-03-23 08:02:35 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, .
2018-03-23 07:59:34 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, Przeniesienie z sekcji "Oferty pracy" do sekcji "Ogłoszenia o naborach"

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.