Szukaj

 

Szukaj również w treści artykułów

Wykaz podstawowych aktów prawa wspólnotowego pozostających w związku z przedmiotem działalności Inspekcji Transportu Drogowego

Akty prawne są również dostępne na stronie internetowej internetowej Komisji Europejskiej
http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm

 1 .  ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006w sprawie 
      harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające
      rozporządzenia Rady (EWG)nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylając rozporządzenie Rady (EWG)
      nr 3820/85
 2.  ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w   
      transporcie  drogowym
 3.  ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 3688/92 z dnia 21 grudnia 1992 r. dostosowujące do postępu technicznego rozporządzenie
      Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym
 4.  ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 3315/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3118/93
      ustanawiające warunki wykonywania w Państwie Członkowskim usług krajowego transportu drogowego rzeczy przez przewoźników
      nie mających siedziby w tym państwie
 5.  ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 792/94 z dnia 8 kwietnia 1994 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania
      rozporządzenia Rady (EWG) nr 3118/93 do działających na własny rachunek przewoźników drogowego transportu rzeczy
 6.  ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2479/95 z dnia 25 października 1995 r. dostosowujące do postępu technicznego
      rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących w transporcie drogowym
 7.  ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1056/97 z dnia 11 czerwca 1997 r. dostosowujące do postępu technicznego rozporządzenie
      Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym
 8.  ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2121/98 z dnia 2 października 1998 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania
      rozporządzeń Rady (EWG) nr 684/92 i (WE) nr 12/98 w zakresie dokumentów do przewozu pasażerów autokarem i autobusem
 9.  ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2135/98 z dnia 24 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3821/85 w sprawie
      urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz dyrektywę 88/599/EWG dotyczącą stosowania rozporządzeń
      (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85
10.  ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające
       wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE
11.  ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące 
       wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych
12.  ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie
       wspólnych  zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE)
       nr 561/2006
13.  ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z
       tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97

Redaktor: Halina MajchrzykData publikacji: 2008-02-19 07:36:44
Wprowadził do BIP: Halina MajchrzykData modyfikacji: 2012-02-08 16:10:50
Ilość wyświeleń artykułu: 3885Historia zmian >>
Redaguje: Halina Majchrzyk