Szukaj

 

Szukaj również w treści artykułów

dotyczy: przetargu na dostawę fabrycznie nowego pojazdu, nr sprawy WP.272.1.2014.KPA

Opole, 27.10.2014r.

 

 

Wykonawcy

którzy pobrali Specyfikację

Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

 

- dot. przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2014r. samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową przeznaczonego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu;

 znak sprawy: WP.272.1.2014.KPA 

 

 

Działając na zasadzie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Opolu w odpowiedzi na skierowane zapytania wyjaśnia co następuje:

 

1. Czy zamawiający dopuszcza do zaoferowania pojazd wyposażony w nowoczesny silnik o pojemności skokowej 1968 cm, spełniający pozostałe wymagania siwz?

 

Odp. Zamawiający dopuszcza pojazd wyposażony w nowoczesny silnik o pojemności skokowej 1968 cm.

 

2. Czy zamawiający dopuszcza do zaoferowania pojazd wyposażony w napęd przenoszony na tylną oś?

 

Odp.  Zamawiający dopuszcza pojazd wyposażony w napęd przenoszony na tylną oś.

 

3. Czy w celu zwiększenia konkurencyjności postepowania zamawiający na zasadzie równoważności dopuszcza możliwość dostarczenia dokumentów do rejestracji pojazdu jako specjalny w postaci badania technicznego wraz z dopuszczeniem do ruchu na stacji diagnostycznej?

 

Odp.  Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia dokumentów do rejestracji pojazdu jako specjalny w postaci badania technicznego wraz z dopuszczeniem do ruchu na stacji diagnostycznej.

Załączniki do artykułu:
WYJASNIENIA_DO_SIWZ_2014.doc

Redaktor: Halina MajchrzykData publikacji: 2014-10-27 13:36:55
Wprowadził do BIP: Halina Majchrzyk 
Ilość wyświeleń artykułu: 97 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na dostawę 1 sztuki samochodu specjalnego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Nazwa:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego  w Opolu

 

Adres pocztowy:

Ulica : Wrocławska 170

Miejscowość : Opole

Kod pocztowy: 45-836

Województwo : opolskie

 

Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony

 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.witd-opole.infra.pl

Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępny jest na stronie Zamawiającego pod adresem http://www.owitd.obip.pl w zakładce zamówienia Publiczne.

Osoba upoważniona do kontaktów :

Krzysztof Chmiel ,  kchmiel@infra.pl ,tel. (0-77)  47 42 122

 

Anna Łysy, alysy@infra.pl, tel. (0-77)  47 42 122,

 

Rodzaj zamówienia : Dostawa

 

Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa jednego, fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2014r. samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową przeznaczonego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

Termin wykonania zamówienia:

15.12.2014 r.

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

W postępowaniu mogą wziąć udział  wykonawcy spełniający warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności w zakresie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami ustawowymi.

2. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Złożą ofertę zgodną z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Ocena spełniania warunków w postępowaniu przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają  dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymogi art. 22 ustawy, nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy, spełniają wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożą wymagane w specyfikacji oświadczenia lub dokumenty.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Kryteria oceny oferty:

Cena przedmiotu zamówienia – 100%

 

Terminy:

Termin składania ofert:

28.10.2014 r., godz. 10:00

 

Miejsce składania ofert:

Oferty winne być składane osobiście w sekretariacie siedziby Zamawiającego lub przesłane pocztą na adres Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu, ul. Wrocławska 170, 45-836 Opole

 

Termin związania ofertą:

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.10.2014 r. pod numerem 349756-2014.

 

Załączniki do artykułu:
OGLOSZENIE_O_PRZETARGU_NIEOGRANICZONYM.doc
SIWZ_Opole__WYDRUK.doc

Redaktor: Halina MajchrzykData publikacji: 2014-10-20 14:44:52
Wprowadził do BIP: Halina Majchrzyk 
Ilość wyświeleń artykułu: 172 
Redaguje: Halina Majchrzyk