Szukaj

 

Szukaj również w treści artykułów

Podstrony: 1 2 3 4 5 >>
WYNIK NABORU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO

45-836 Opole, ul. Wrocławska 170

 

Stanowisko: specjalisty ds. prawnych – nabór w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej 

 W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrana została Pani

Aneta Kondrat zamieszkała Goświnowice


Uzasadnienie: 
W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że kandydatka jest przygotowana merytorycznie do wykonywania zadań na ww. stanowisku. Posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę wymaganą na stanowisku specjalisty ds. prawnych.

Ponadto kandydatka spełnia wymagania konieczne, określone w ofercie pracy.

 

Redaktor: Halina MajchrzykData publikacji: 2014-02-13 15:12:12
Wprowadził do BIP: Halina MajchrzykData modyfikacji: 2014-11-13 08:07:31
Ilość wyświeleń artykułu: 694Historia zmian >>
Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy : specjalisty ds. prawnych – nabór w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej w Wydziale Prawnym Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu opublikowanym na stronach internetowych Inspektoratu dnia 25.01.2014 r.


1. Wykaz osób, które złożyły kompletne oferty:

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

1

Gajecki Marek

Wrzosowa

2

Kaczmarczyk Łukasz

Lubliniec

3

Kondrat Aneta

Goświnowice

4

Soliński Jarosław

Biała

5

Warzycha Arkadiusz

Kłobuck

6

Wołowiec Żaneta

Opole

 

2. Łącznie wpłynęło 9 ofert, w tym

- w terminie 9, z czego kompletnych 6,

- po terminie 0 .

  Redaktor: Halina MajchrzykData publikacji: 2014-02-06 13:50:55
  Wprowadził do BIP: Halina MajchrzykData modyfikacji: 2014-03-25 15:17:03
  Ilość wyświeleń artykułu: 643Historia zmian >>
  Nabór w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Opolu

  Opolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów na stanowisko:

  specjalista ds. prawnych  w Wydziale Prawnym

  nabór w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej   

   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

  Wymiar etatu: 1

  • Liczba stanowisk pracy: 1

  Adres urzędu: 45-836 Opole, ul. Wrocławska 170

  Miejsce wykonywania pracy: Opole

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  1.  Prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia,

  2 .  Przygotowywanie projektów decyzji, postanowień oraz pism w postępowaniach prowadzonych przez pracowników

       Inspektoratu;

  3.. Analiza i weryfikacja decyzji, postanowień i innych pism wychodzących i przekazywanie ich do wysyłki;

  4.  Prowadzenie kontroli w ramach nadzoru nad organami licencyjnymi;

  5. Współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań odwoławczych od decyzji administracyjnych;

  6. Sporządzanie zawiadomień do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, 

  7. Analiza bieżących zmian w przepisach prawnych oraz przekazywanie informacji do  odpowiedniej komórki

      celem dokonania aktualizacji zapisów na stronach internetowych; 

  8. Bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawnych, pomoc w ich analizie i interpretacji oraz udzielanie

      porad prawnych.

  Warunki pracy

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

  praca w siedzibie Urzędu, częste kontakty z innymi organami oraz przewoźnikami i innymi uczestnikami postępowań prowadzonych przez OWITD. 

  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

  praca przy monitorze komputera powyżej 4 godzin dziennie, budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, w budynku brak windy – siedziba urzędu znajduje się na II piętrze budynku.
   

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  n i e z b ę d n e

  1. wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne – na poziomie licencjata,

  2. doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w dziale/wydziale prawnym lub na stanowisku związanym z analizą i interpretacją przepisów prawa 

  3. pozostałe wymagania niezbędne:

  • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość przepisów ustawy o transporcie drogowym i przepisów wykonawczych,
  • znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych i przepisów wykonawczych,
  • znajomość przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym i przepisów wykonawczych,
  • znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

   

  wymagania dodatkowe

  • umiejętność pracy na komputerze w środowisku WINDOWS, OFFICE, umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
  • zdolność syntetycznego formułowania pisemnych wypowiedzi.
  • Umiejętność podejmowania decyzji
  • umiejętność pracy w zespole.
  • prawo jazdy kat. B

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • CV i list motywacyjny
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe

  Inne dokumenty i oświadczenia:

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku,   gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

  Termin składania dokumentów: 31-01-2014

  Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
  Wrocławska 170
  45-836 Opole

  Inne informacje:

   

  ·     Oferty przesłane drogą elektroniczną nie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub faksem lub otrzymane po terminie lub nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  ·      Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

  ·     W przypadku wpływu dużej liczby ofert, Urząd zastrzega sobie możliwość rozsyłania informacji o terminie postępowania rekrutacyjnego wyłącznie drogą e-mailową.       

       W sytuacji braku dostępu kandydata do poczty elektronicznej, prosimy o zamieszczenie takiej informacji wraz z telefonem kontaktowym w liście motywacyjnym.

  ·     CV, list motywacyjny i oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

  ·     Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu

  ·     Dokumenty należy składać w sekretariacie Inspektoratu lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu o naborze.

        W przypadku przesłania dokumentów pocztą, terminem wiążącym jest data nadania dokumentów u publicznego operatora pocztowego.

  ·      Lista kandydatów spełniających wymagania formalne  zostanie  zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego na stronie: http://www.owitd.obip.pl/ 

   

   

  Redaktor: Halina MajchrzykData publikacji: 2014-01-25 08:24:50
  Wprowadził do BIP: Halina MajchrzykData modyfikacji: 2014-03-25 15:17:14
  Ilość wyświeleń artykułu: 790Historia zmian >>
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - WP.272.1.2013.KPA

  Opole, 08.08.2013r.

   

  WP.272.1.2013.KPA

    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Opolu informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę jednego, fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2013r. samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową przeznaczonego dla potrzeb dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu złożono 1 ofertę:

   

  Numer oferty

  Nazwa i adres wykonawcy

  Liczba pkt            w kryterium 

  1.

  AMZ-KUTNO Sp. z o.o.

  ul. Sklęczkowska 18

  99-300 Kutno

  100

   

  Zamawiający zawiadamia, że dokonał wyboru oferty wykonawcy AMZ-KUTNO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sklęczkowskiej 18,  99-300 Kutno  
  w związku z uzyskaniem największej liczby punktów.

  Ponadto informujemy, iż żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania.

  Zamawiający informuje, iż umowa dotycząca przedmiotu zamówienia zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 2 Prawo zamówień publicznych.

  Redaktor: Halina MajchrzykData publikacji: 2013-08-08 12:00:04
  Wprowadził do BIP: Halina MajchrzykData modyfikacji: 2014-03-25 15:17:10
  Ilość wyświeleń artykułu: 756Historia zmian >>
  dotyczy: przetargu na dostawę fabrycznie nowego pojazdu, nr sprawy WP.272.1.2013.KPA

  Opole, 02.08.2013r.

   

  Wykonawcy

  którzy pobrali Specyfikację

  Istotnych Warunków Zamówienia

   

  - dot. przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2013r. samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową przeznaczonego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu;

   znak sprawy: WP.272.1.2013.KPA

   

  Działając na zasadzie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych

  (Dz. U. 2010r., nr: 113, poz. 759  ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Opolu w odpowiedzi na skierowane zapytania wyjaśnia co następuje:

   

  1. Czy zamawiający dopuszcza pojazd fabrycznie nowy rok produkcji 2012 czy 2013 ?

   

  Odp. Zamawiający dopuszcza wyłącznie pojazd fabrycznie nowy rok produkcji 2013r.

   

  2. Czy zamawiający dopuszcza silnik o pojemności handlowej określanej  - 2.2 (2198 cm³)?

   

  Odp.  Zamawiający dopuszcza minimalną pojemność silnika określoną w SIWZ tj.  2200 cm³

   

  3. Czy zamawiający dopuszcza długość przedziału przeznaczonego do zabudowy ± 0.03 % długości określonej w SIWZ?

   

  Odp.  Tak dopuszcza taką min. długość przedziału.

   

  2. Czy zamawiający dopuszcza brak progu (lub zamontowany elektrycznie wysuwany) przy maksymalnej wysokości podłogi segmentu biurowego mierzonej od podłoża 594 mm pojazdu niezaładowanego?

   

  Odp. Nie, nie dopuszcza.

   

  3. Czy zamawiający dopuszcza fotel kierowcy z regulacją położenia w trzech płaszczyznach w tym regulacją położenia wysokości siedziska w miejsce regulowanej kolumny kierowniczej w płaszczyźnie pionowej?

   

  Odp. Nie, nie dopuszcza takiej zmiany.

   

   

   

    

   

  Redaktor: Halina MajchrzykData publikacji: 2013-08-02 14:33:09
  Wprowadził do BIP: Halina MajchrzykData modyfikacji: 2014-03-25 15:17:08
  Ilość wyświeleń artykułu: 1224Historia zmian >>
  Redaguje: Halina Majchrzyk