Szukaj

 

Szukaj również w treści artykułów

Wykaz podstawowych aktów prawa krajowego pozostających w związku z przedmiotem działalności Inspekcji Transportu Drogowego

 1.  Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.1265, ze zm.),
 2.  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 99,
    poz. 661),
 3.  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym  (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1137),
 4.  Ustawa z dnia 20 czerwca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013r., poz. 260 ze zm.),
 5.  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r., Nr 106, poz. 1002 ze zm.),
 6.  Ustawa z dnia 15 listopada 2000r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012r., poz. 1173),
 7.  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 ze zm.),
 8.  Ustawa z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r, Nr 243 poz. 2441 ze zm.), 
 9.  Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie o działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447 ze zm.),
10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. , poz. 21 ze zm.),
11. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz.267 ze zm.),
12. Ustawa z dnia 20 maja 1971r. – Kodeks wykroczeń (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 482 ze zm.),
13. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 395 ze
      zm.),
14. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 ze zm.),
15. Ustawa z dnia 19 września 2007r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw  (Dz. U. Nr  
      192 poz.1381),
16. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w
      Unii Europejskiej  (Dz. U. Nr 176 poz. 1238),
17. Ustawa z dnia 29 października 2010 roku o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2010,
      nr 225, poz. 1466)
18. Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. 2011, nr 249, poz. 1656)
19. Ustawa z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011,
      nr 244,   poz. 1454)
20. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o drogach publicznych  (Dz. U. 2011, nr 159, 
      poz. 945)
21. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368),
22. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. z 2005r. nr 180, poz. 1494),
23. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2011, Nr 227 poz. 1367),
24. Oświadczenie Rządowe z dnia 30 sierpnia 1999r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczypospolitą Polską Umowy europejskiej   
      dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca
      1970r., oraz ogłoszenia  jednolitego tekstu tej umowy (Dz. U. z 1999r  Nr 94 poz. 1087),
25. Oświadczenie Rządowe z dnia 24 września 1984r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Umowy o
      międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych
      do tych przewozów (ATP), sporządzonej w Genewie dnia 1 września 1970r. (Dz. U. z 1984r  Nr 49 poz.254),
26. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych wojewódzkich  (Dz. U. Nr 160
      poz.1071),
27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004r. w sprawie wzoru licencji na wykonywanie transportu drogowego
      oraz wypisu z tych licencji (Dz. U. Nr 153 poz. 1612),
28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania  
      zezwoleń na  przejazdy pojazdów nienormatywnych (Dz. U. Nr 267 poz. 2660),
29. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 5 stycznia 2006r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na
      potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz. U. Nr 6 poz. 41),
30. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i  
      międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz. U. Nr 144 poz. 1519),
31. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie zakresu danych i informacji, które przewoźnik drogowy jest
      obowiązany przekazywać na żądanie właściwego organu udzielającego licencji lub zezwolenia (Dz. U. Nr 117 poz.1010),
32. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 czerwca 2007r. w sprawie organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu
      drogowego (Dz. U. Nr 109 poz.753),
33. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2002r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i odznaki identyfikacyjnej
      inspektorów transportu drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. Nr 79
      poz.718),
34. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie organizacji przez Głównego Inspektora Transportu
      Drogowego kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych  (Dz. U. 2011 Nr 134 poz.783),
35. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i
      psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora 
      transportu drogowego (Dz. U. Nr 12 poz.117),
36. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne
      związane  z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych
      (Dz. U.   z 2007r Nr 235  poz.1726),
37. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości stawek prowizji od 
      opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania (Dz. U. 2010, Nr 257 poz.1736),
38. Zmiana ustawy o transporcie drogowym oraz zmiana niektórych innych ustaw z dnia 19 września 2007r. 
      (Dz. U. z 2007r Nr 192 poz.1381),
39. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 maja 2009r. w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. 
      2009, Nr 82 poz. 688),
40. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002r. w sprawie programu szkolenia, wzoru zaświadczenia oraz wysokości
      opłat za szkolenie i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką (Dz. U. Nr 12 poz.118),
41. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów  
      (Dz. U. z 2007r. Nr 186 poz. 1322),
42. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów
      oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 poz. 262 ze zm.),
43. Rozporządzenie Ministra Transportu oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów
     drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 ze zm.),
44. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych
      rodzajów pojazdów na drogach (Dz. U. z 2007r Nr 147 poz. 1040),
45. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.
      U.z 2010 r.  Nr 123 poz. 840 ze zm.),
46. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. z
      2008r  Nr 132 poz. 841 ze zm.),
47. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007r. w sprawie usuwania pojazdów (Dz. U. z
      2007r Nr 191 poz. 1377),
48. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 marca 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców
      dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika  (Dz. U. Nr 62
      poz. 286),
49. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie 
      dnia 30 września 1957r. (Dz. U. z 2009r.  Nr 27 poz. 162),
50. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2007r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy
      podlega obowiązkowi zgłoszenia (Dz. U.  z 2007r  Nr 107 poz. 742),
51. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2005r. w
      sprawie wzoru formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz
      sposobu jego  wypełniania (Dz. U. Nr 207 poz. 1733),
52. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2005r. w sprawie formularza listy kontrolnej  (Dz. U. Nr 201 poz. 1667),
53. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2005r. w sprawie uzyskiwania świadectwa przeszkolenia doradcy do
      spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych  (Dz. U. Nr 200 poz. 1654),
54. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących
      towary niebezpieczne (Dz. U. Nr 187 poz. 1571),
55. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu
      niektórych towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 237 poz.2011),
56. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu prowadzenia czynności 
      związanych z nadzorem nad wydawaniem dokumentów w krajowym przewozie drogowym   Dz. U. Nr 114 poz.778),
57. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 sierpnia 2007r. w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i
      kart kierowców oraz warunki przechowywania tych danych (Dz. U. Nr 159 poz. 1128),
58. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę
      elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz. U. 2011, nr 80, poz. 433)

Akty prawne są również dostępne na stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html
oraz na stronach serwisów:

-Dziennika Ustaw  - http://dziennikustaw.gov.pl,
- Monitora Polskiego - http://monitorpolski.gov.pl

 

Redaktor: Halina MajchrzykData publikacji: 2008-02-19 07:31:36
Wprowadził do BIP: Halina MajchrzykData modyfikacji: 2013-06-25 09:12:21
Ilość wyświeleń artykułu: 5489Historia zmian >>
Redaguje: Halina Majchrzyk