Szukaj

 

Szukaj również w treści artykułów

Tryb działania

Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego wydaje decyzje w trybie przewidzianym w kodeksie postępowania administracyjnego.

Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego wydaje decyzje w trybie przewidzianym w kodeksie postępowania administracyjnego.
Przed wydaniem decyzji organ przeprowadza postępowanie wyjaśniające. Postępowanie wszczynane jest wyłącznie z urzędu, na podstawie wyników kontroli drogowej lub w siedzibie przedsiębiorcy. Od decyzji przysługuje odwołanie, które należy wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, lub w tym terminie nadać w polskim urzędzie pocztowym. Odwołanie wnosi się do Głównego Inspektora Transportu Drogowego, ale za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego - podstawa prawna: art. 129 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267
ze zm.).Odwołanie może podpisać jedynie strona bądź osoba umocowana do reprezentowania strony – w przypadku stron mających osobowość prawną należy więc dołączyć wyciąg z rejestru przedsiębiorców stwierdzający to uprawnienie. W przypadku wniesienia odwołania przez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo, opłacone opłatą skarbową w wysokości 17 zł, udzielone przez przedsiębiorcę lub osobę mającą uprawnienia do działania w imieniu przedsiębiorcy.

Karę pieniężną nałożoną przez inspektora Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu na podstawie ustawy o transporcie drogowym przewoźnicy krajowi zobowiązani są uiścić w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o jej nałożeniu stała się wykonalna.          
Karę pieniężną uiszcza się na właściwy rachunek bankowy organu prowadzącego postępowanie administracyjne w sprawie o nałożenie kary.

Numer rachunku bankowego znajduje się na każdej decyzji administracyjnej w sprawie nałożenia kary.

 Natomiast karę pieniężną nałożoną na podstawie ustawy o drogach publicznych należy uiścić na rachunek bankowy zarządcy drogi na której doszło do naruszenia przepisów (rachunek wskazany w końcowej części decyzji o nałożeniu kary). 

 

Redaktor: Halina MajchrzykData publikacji: 2006-11-17 22:18:37
Wprowadził do BIP: Halina MajchrzykData modyfikacji: 2013-06-25 09:02:36
Ilość wyświeleń artykułu: 4258Historia zmian >>
Redaguje: Halina Majchrzyk