Szukaj

 

Szukaj również w treści artykułów

DZIAŁANIA KONTROLNE INSPEKTORATU ZA OKRES 01.01 DO 31. 12.2013

W okresie od 1 stycznia do 31  grudnia 2013 roku w ramach posiadanych uprawnień kontrolnych inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu przeprowadzili:

-  9.653 kontroli drogowych na podstawie UTD;

-     960 kontroli drogowych na podstawie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych ;

-     107 kontroli w przedsiębiorstwach


Ponadto dokonano 1.239 ważeń pojazdów, wydając 140 decyzji o nałożeniu kary pieniężnej na kwotę 690.000,00zł.

W wyniku dokonanych czynności kontrolnych nałożono 2234  mandatów karnych (z zał. nr 1 i 2 do ustawy o transporcie drogowym) na łączną kwotę 855.300,00 zł, oraz skierowano 178  wniosków o ukaranie kierowców/zarządzających do Wydziałów Karnych Sądów Rejonowych. 

W wyniku stwierdzenia złego stanu technicznego pojazdów zatrzymano 520 dowodów rejestracyjnych. 

W z związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego – w w/w okresie - skontrolowano 1.459 pojazdów przewożących osoby . Doprowadziło to do wydania 22 decyzji administracyjnych  i nałożenia 173 mandatów karnych.

W ramach ogólnopolskiej akcji "Bezpieczny Autokar" poddano kontroli  pojazdów 493  krajowych oraz 46 zagranicznych wydając 13 decyzji administracyjnych na łączną kwotę 25.300,00 zł. W ramach akcji wydano również 68 mandatów karnych i zatrzymano 9 dowodów rejestracyjnych. 

W ramach akcji "GIMBUS" skontrolowano 124 pojazdy dowożące dzieci i młodzież szkolną do szkół.

Największa liczba naruszeń dotyczyła czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i odpoczynków oraz stosowania urządzeń rejestrujących samoczynnie  prędkość i czas jazdy jak i postoju. 

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono kontrole drogowe pojazdów przewożących żywe zwierzęta, ukierunkowane na ochronę zwierząt w trakcie transportu. Kontrole te przeprowadzano wspólnie z Inspekcją Weterynaryjną, na mocy podpisanego w dniu 22 maja 2004 roku porozumienia pomiędzy Inspekcją Weterynaryjną a Inspekcją Transportu Drogowego. W wymienionym okresie skontrolowano 97 pojazdy przewożące żywe zwierzęta wydając 20 mandatów karnych. 


W w/w okresie wykonano również 296 kontrole warunków przewozu szybkopsujących się artykułów spożywczych wydając 17 decyzji o nałożeniu kary na łączną kwotę 17.350,00 zł.

Podczas przeprowadzonych kontroli drogowych inspektorzy wykonali 234 badań technicznych, m.in. 98 badań jakości paliwa, 109 zadymienia przy użyciu dymomierza oraz  przeprowadzili 27 kontroli drogowych przy użyciu videorejestratora. 

 

Redaktor: Halina MajchrzykData publikacji: 2014-04-08 11:06:32
Wprowadził do BIP: Halina Majchrzyk 
Ilość wyświeleń artykułu: 265 
Przedmiot działalności i kompetencje

Inspekcja Transportu Drogowego została powołana do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego i niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi.
Wyjątek stanowią pojazdy samochodowe i zespoły pojazdów:
1) przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - w niezarobkowym przewozie drogowym osób;
2) o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy;
3) zespoły ratownictwa medycznego oraz w ramach usług transportu sanitarnego.

Do zadań Inspekcji Transportu Drogowego należy między innymi kontrola:
a) przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego,
c) przestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
e) przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt,
g) wprowadzonych do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych pod względem zgodności z wymaganiami technicznymi, dokumentacją techniczną i prawidłowością ich oznakowania, w zakresie określonym w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 227, poz. 1367),
h) rodzaju używanego paliwa,
i) dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego,
j) prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, o której mowa w art. 13 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

Kontroli podlegają:
a) podmioty wykonujące przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem,
b) kierowcy,
c) osoby zarządzające transportem,
d) inne osoby wykonujące czynności związane z przewozem drogowym.

Do podstawowych zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego należy m.in.:
- wydawanie decyzji administracyjnych I instancji (inspektorzy transportu drogowego w imieniu Wojewódzkiego Inspektora   Transportu
  Drogowego),
- nakładanie mandatów karnych za wykroczenia drogowe przewidziane w kodeksie wykroczeń i innych ustawach,
- współdziałanie z Policją, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencją Wywiadu, Biurem Ochrony Rządu, Żandarmerią Wojskową, 
  Strażą Graniczną, Służbą Celną, Inspekcją Kontroli Skarbowej, Państwową Inspekcją Pracy, Inspekcją Handlową, Inspekcją Ochrony 
  Środowiska i zarządcami dróg w zakresie bezpieczeństwa i porządku na drogach publicznych oraz zwalczania przestępstw i
  wykroczeń  drogowych dokonywanych w zakresie transportu drogowego lub w związku z tym transportem, z uwzględnieniem
  właściwości  i kompetencji tych organów oraz zadań Inspekcji,
- nadzór nad wydawaniem licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym, a także zaświadczeń przy przewozach na potrzeby    własne,
- podejmowanie czynności dotyczących zezwoleń zagranicznych i zezwoleń ministra właściwego do spraw transportu.

 

Redaktor: Halina MajchrzykData publikacji: 2006-11-17 20:35:14
Wprowadził do BIP: Halina MajchrzykData modyfikacji: 2012-02-17 14:38:51
Ilość wyświeleń artykułu: 5187Historia zmian >>
Redaguje: Halina Majchrzyk